Supermarket:

PO - NE * 8:00 - 21:00

 

Obchody:

PO - NE * 9:00 - 20:00

 

Pivovarská restaurace Kapitán:

leden - duben

NE - ČT * 11:00 - 21:00
PÁ - SO * 11:00 - 23:00

 

květen - prosinec

NE - ČT * 11:00 - 22:00

PÁ - SO * 11:00 - 23:00

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM SVÁTKŮ

Centrum Pivovar Děčín

Sofijská 2/3, Děčín VI-Letná
405 02 Děčín

 

+420 777 623 031 (Správa Centra * 9:00 - 17:00)
info@centrumpivovar.cz

 

Mapa - jak se k nám dostanete?

Zastávka MHD Pivovar

 

Jízdní řády DPMD

Zákazníkům je zdarma

k dispozici 395 ven­kovních

parkovacích míst na střeše obchodního centra.

Příjezdová komunikace je z kruhového objezdu

ulic Ruská, Sofijská a přímý vjezd z ulice Slovanská.

Buďte s námi v kontaktu a sledujte naše stránky na Facebooku.

Buďte s námi v kontaktu a sledujte nás na Instagramu.

Soutěžte na Facebooku o poukázky do obchodů!

Čeká na Vás léto plné zábavy! Vyhrajte v naší soutěži poukázky do našich obchodů. Soutěžit můžete zde: https://www.facebook.com/centrumpivovar


Pravidla soutěže „ Soutěžte na FB o poukázky do obchodů“

 Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Soutěžte na FB o poukázky do obchodů“ (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, Facebooku, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků. Pořadatelem soutěže je společnost: Centrum Pivovar a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, IČ: 28192460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 12780 (dále a výše také jako “pořadatel”). Organizátorem soutěže, který má na starosti technickou a organizační stránku soutěže je společnost: Digital Vampire, Tomáš Kočí,  se sídlem Akátová 890, 252 62 Horoměřice a, IČO: 7057996 (dále jen “organizátor”). Originál Pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na https://1url.cz/@LetniSoutez

  • Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 16. 7. 2021 do 1. 9. 2021 včetně (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím facebookového profilu Centrum Pivovar Děčín na adrese: https://www.facebook.com/centrumpivovar (dále jen „soutěžní platforma“).
  • Soutěžící:

1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, splňuje-li dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“).

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli, technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje (dále jen „soutěžící“).

4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato osoba ze soutěže bez náhrady vyloučena.

  • Účast v soutěži:

1. Do soutěže se zájemce zapojí tak, že dá like příspěvku a pod soutěžní příspěvek přidá komentář. Zapojením do soutěže soutěžící potvrdí, že je starší 18 let, udělí souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže včetně souvisejícího zpracování osobních údajů dle čl. VI. odst. 1.

2. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, avšak pokud tak učiní, pro účely vyhodnocení soutěže se bude počítat vždy pouze jedna odpověď.

3. Do vyhodnocení soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní odpovědi neporušující tato pravidla.

4. Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou.

5. Pořadatel ani organizátor nejsou odpovědni za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi soutěžní platformě, aplikaci nebo stránce, v tomto případě Facebooku.

  • Určení výherců:

1. Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem: Vždy ve čtvrtek v každém týdnu vybere náhodným výběrem vedení Centrum Pivovar odpovídající počet soutěžících, kteří se při splnění veškerých následujících podmínek stanovených těmito pravidly stanou výherci v soutěži.

2. Vyhodnocení soutěže bude provedeno pořadatelem, a to vždy ve čtvrtek.

3. Vybraní soutěžící budou o svém nároku na výhru informováni organizátorem soutěže v pátek, a to prostřednictvím soukromé zprávy do svého profilu, pod kterým je na Facebooku registrovaný. 4. Výhru si bude moci výherce vyzvednout osobně na konkrétní prodejně v Centrum Pivovar dle otevírací doby.

5. Nereaguje-li soutěžící na výherní soukromou zprávu do 2 pracovních dní, nebo nepodaří-li se vylosovaného soutěžícího bez zavinění pořadatele či organizátora kontaktovat, popř. výherce si nevyzvedne ve stanoveném termínu výhru, soutěžící se nestává výhercem (popř. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému soutěžícímu.

6. V případě, že se do soutěže v termínu jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry), než je výher v soutěži nebo není-li možné rozdělit veškeré výhry vložené do soutěže z jiného důvodu (v souladu s těmito pravidly a právními předpisy), nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

  • Výhry v soutěži:

1. Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:

1) pět poukazů Hervis v hodnotě 500 Kč a 4 poukazy Hervis v hodnotě 200 Kč

2) jeden poukaz Orion v hodnotě 500 Kč a dva poukazy Tescoma v hodnotě 500,- Kč

3) 11 poukazů Hopsárium v hodnotě 539,- Kč

4) jeden poukaz Albi v hodnotě 500 Kč a jeden poukaz Bambule v hodnotě 500 Kč

5) dva poukazy Grand Optical v hodnotě 500,- Kč

6) jeden poukaz Fann v hodnotě 500 Kč a jeden poukaz Yves Rocher v hodnotě 500 Kč

  • Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně: Správcem je pořadatel; Účelem zpracování je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher; Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena; Doba zpracování je doba: od okamžiku zveřejnění soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru; Rozsah údajů: pohlaví, jméno a příjmení, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 18 let.

2. Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže

  • Závěrečná ustanovení:

1. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

3. Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, které dopomohlo danému soutěžícímu k získání výhry.

4. Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit nebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude učiněna ve formě písemných číslovaných dodatků.

5. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže.

6. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce/soutěžící.

7. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

8. Pořadatel ani organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

9. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách: https://1url.cz/@LetniSoutez

V Děčíně dne 15. 7. 2021