Supermarket Billa:

PO–NE  8:00–21:00

 

Obchody:

PO–NE  9:00–20:00

 

Pivovarská restaurace Kapitán:

NE–ČT  11:00–22:00
PÁ–SO  11:00–23:00
 

Otevírací doba během svátků v roce 2024

 

Centrum Pivovar 

Sofijská 2/3, Děčín VI-Letná
405 02 Děčín

 

+420 777 623 031

(Správa Centra PO - PÁ  9:00–16:00)
info@centrumpivovar.cz

 

Mapa - jak se k nám dostanete?

Zastávka MHD Pivovar

 

Jízdní řády DPMD

Zákazníkům je zdarma

k dispozici 420 ven­kovních

parkovacích míst na střeše obchodního centra.

Příjezdová komunikace je z kruhového objezdu

ulic Ruská, Sofijská a přímý vjezd z ulice Slovanská.

Buďte s námi v kontaktu a sledujte naše stránky na Facebooku.

Buďte s námi v kontaktu a sledujte nás na Instagramu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Centrum Pivovar a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 28192460 provozuje obchodní centrum na uvedené adrese a dále webové stránky www.centrumpivovar.cz (dále jen portál). Centrum Pivovar a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 28192460 tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a GDPR (General Data Protection Regulation) – nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU.

1. Definice pojmů

1.1 Subjekt údajů (dále jen „zákazník“):
Fyzická osoba (včetně osob samostatně výdělečně činných), k níž se osobní údaje vztahují;
Právnická osoba, resp. fyzická osoba zastupující právnickou osobu, k níž se osobní údaje vztahují;

1.2. Osobní údaj:
Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

1.3 Správce:
Centrum Pivovar a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 28192460, (dále jen „společnost nebo Správce“), subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může společnost zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak;

1.4 Zpracovatel:
Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření společnosti zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů;

1.5 Účel zpracování osobních údajů:
Cíl (obchodní aktivita), pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat;

1.6 Rozsah zpracování osobních údajů:
Výčet konkrétních osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel;

2. Principy zpracování osobních údajů

2.1 Společnost zpracovává osobní údaje v duchu následujících principů vyplývajících z Nařízení:
• zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování;
• účelové omezení – shromažďování jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;
• minimalizace osobních údajů – přiměřenost, relevantnost a limitace zpracování na nezbytně nutný rozsah ve vztahu k účelu;
• přesnost a aktuálnost – společnost přijímá veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
• omezené uložení – osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných stávající legislativou s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů;
• integrita a důvěrnost – osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

2.2 Jaké údaje shromažďujeme a k čemu slouží?
Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě, nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. Společnost Centrum Pivovar a.s. shromažďuje různé druhy osobních údajů o vás, včetně následujícího (podle potřeby):

• Osobní údaje o zákaznících pro newsletter
Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, emailová adresa) shromažďujeme za účelem rozesílání newsletteru na základě vašeho souhlasu po dobu 10 let.

• Fotografie z marketingových akcí konaných v Centrum Pivovar
Marketingové akce Centrum Pivovar jsou ve většině případů dokumentovány a fotografie najdete na webu Centrum Pivovar po dobu 5ti let.

• Kamerové systémy v Centrum Pivovar
Kamerové systémy jsou určeny k ochraně osob, majetku a dat. Monitorovány jsou osoby, údaje z nich uchováváme po dobu 7 dnů.

3. Zdroje údajů

3.1 Osobní údaje shromažďujeme přímo od Vás (a to i v případě, že s námi komunikujete např. prostřednictvím e-mailu), od našich klientů (zejména od nájemců komerčních prostor v prostorách Centrum Pivovar) nebo vlastní činností (např. ankety, soutěže, nebo reportážní fotografie).

Dále můžeme osobní údaje získávat od třetích stran, jako jsou např. náborové agentury, poskytovatelé informací nebo služeb, veřejně dostupné záznamy apod.

Můžeme shromažďovat aktuální i historické osobní údaje včetně Vašeho jména, kontaktních údajů, identifikace zaměstnavatele, pozic a detailů dotazů / stížností. Můžeme také shromažďovat osobní údaje o Vašich dalších jednáních s námi, včetně
jakéhokoli kontaktu, který mezi námi proběhl, ať již osobně, telefonicky, e-mailem nebo online.

Poskytování osobních údajů může být buď zákonným, nebo smluvním požadavkem. O této skutečnosti, jakož i o tom, zda máte jakožto subjekt údajů povinnost příslušné osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů, budeme Vás řádně a včas informovat.

Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

3.2 Osobní údaje získané od třetí osoby, jež není subjektem těchto údajů.
V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, budeme Vás vhodnou formou informovat o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

4. Rozsah zpracování

4.1 Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují především:
a. základní informace, jako je Vaše jméno, příjmení a Váš vztah k nám nebo našim klientům;
b. kontaktní údaje, například poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo;
c. finanční informace, například informace týkající se plateb;
d. informace, které nám poskytnete za účelem využívání našich služeb;
e. informace, které nám poskytnete za účelem navázání obchodněprávního vztahu;
f. Vaše obrazové záznamy (fotografie) a jakékoli další informace, které nám sami poskytnete.

5. Zpracování osobních údajů

5.1 Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud:
a. je to nutné pro plnění smlouvy s Vámi nebo našimi klienty; nebo
b. poskytnete svůj souhlas k tomuto zpracování; nebo
c. považujeme takové zpracování za nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů, v souladu s Vaším přiměřeným očekáváním a minimálním dopadem na Vaše soukromí; nebo
d. to vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis.

5.2 Účelem zpracování osobních údajů je:
a. marketingové účely zejména pro zasílání Newsletteru a případných obchodních sdělení;
b. poskytování a vylepšování našich služeb;
c. udržování a rozvíjení našeho vztahu s Vámi;
d. zlepšení naší interní organizace;
e. plnění našich zákonných povinností;
f. monitorování a analýze našeho podnikání.

5.3 Automatické individuální rozhodování, profilování
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

5.4 Plnění právní povinnosti
Společnost poskytuje osobní údaje o zákaznících vedle zpracovatelů též příjemcům osobních údajů, mezi něž patří státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména za účelem:

• poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení,

• plnění zákonných informačních povinností vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, České obchodní inspekci, Evropské komisi, České národní bance, Českému telekomunikačnímu úřadu,

• a pro další zákonem vymezené účely i jiným subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

6. Doba uchovávání údajů

6.1 Osobní údaje uchováváme:
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

6.2 Vymazání osobních údajů
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

7. Způsob zpracování osobních údajů

7.1 Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností a případně další osobě v souladu se Zákonem a Nařízením.

Společnost v rámci zpracování osobních údajů poskytuje osobní údaje zákazníků získané s jejich souhlasem jiným osobám, kterými jsou:
• osoby podílející se na dodání služeb / zboží / realizaci plateb na základě smlouvy,
• externí dodavatelé, účetní a další služby v souvislosti s provozováním služeb,
• osoby zajišťující marketingové služby

Společnost v těchto případech klade důraz na důvěrnost těchto údajů a takové osoby nejsou oprávněny osobní údaje zákazníků dále předávat ani je použít k jiným účelům.

Společnost neprodává a nepronajímá Vaše osobní údaje, ani s nimi nijak jinak neobchoduje.

8. Práva zákazníka

8.1 Zákazník má právo na následující informace:
• informace o účelech zpracování (viz článek 5);
• informace o kategoriích dotčených osobních údajů (viz článek 4);
• informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny (viz článek 7);
• informace o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy (viz článek 5);
• skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů, přenosu či jejich výmaz (viz souhlas se zpracováním osobních údajů);
• konkretizaci oprávněného zájmu správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na tomto důvodu (viz článek 5);
• informace o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí (viz článek 3).

8.2 Zákazník má právo:
a. na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování;
b. vznést námitku proti tomuto zpracování;
c. podat stížnost u dozorového úřadu;
d. kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna;
e. získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány;
f. aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů;
g. aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje (také právo být zapomenut), které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to v taxativně uvedených důvodech uvedených v Nařízení:
• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
• zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;
• zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;
• osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní legislativou, které se na správce vztahuje;
• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva upravuje Nařízení;
h. aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
• subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
• zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
• správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
• subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;
i. na přenositelnost osobních údajů, tzn. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní
údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
• zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, zpracování se provádí automatizovaně;
j. kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování založeného na ustanoveních Nařízení. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
k. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Výjimky a podrobnosti stanoví Nařízení.

8.3 Možnosti uplatnění práva zákazníka
S ohledem na možná rizika zneužití a zajištění ochrany osobních údajů zákazníků, omezujeme komunikační kanály, kterými lze přijmout a reagovat na požadavek zákazníka. Jelikož je třeba zohlednit i technické aspekty některých práv, jsou komunikační kanály této skutečnosti též přizpůsobeny.

Právo na přístup k OÚ, Právo na opravu nepřesných nebo nesprávných osobních údajů, Právo být informován o zpracování, Právo vznést námitku, Právo na výmaz osobních údajů, Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, Právo na omezení zpracování, Právo na přenositelnost, Právo na odvolání souhlasu, lze uplatnit:
• poštovní zásilkou (podpis zákazníka musí být úředně ověřen);
• e-mailem na adresu info@centrumpivovar.cz (součástí e-mailu musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem);
• požadavkem zaslaným pomocí datové schránky.

Při uplatnění práva na přenositelnost OÚ bude zákazníkovi odeslána zásilka do vlastních rukou a bude obsahovat medium s osobními daty. Před odesláním zásilky zákazníkovi bude vyžadována přiměřená náhrada účelně vynaložených nákladů (medium, poštovné, atd.).

9. Účinnost

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od 25. 5. 2018 a je vydáno v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).